ค่าพวกนี้เอาไว้ตรวจสอบสัญญาณ ADSL

- Noise margin หรือค่าความเข้มของสัญญาณ จะต้องมีค่ามากกว่า 10 ทั้งupstream/Downstream
- Attenuation (dB) คือ ค่าสัญญาณรบกวนภายในสาย ไม่ควรจะเกิน 50dB ทั้ง local และ remote
- SNR Margin (dB) คือ ค่าความเข้มของสัญญาณ ไม่ควรจะต่ำกว่า 10dB ทั้ง local และ remote

ค่าเท่าไรถึงจะดี

ค่า Upload , Download หน่วยเป็น dB
SNR >= 10 (มากเท่าไหร่ยิ่งดี)
Line Atten =< 50 (ยิ่งน้อยยิ่งดี)
ปัจจัยอื่นๆ เช่น Error ในสาย , Noise , การเดินสาย เป็นต้น

SNR Margin
5db or below =bad, no sync/intermittent sync
8db-13db = average - and no sync issues
14db-22db = very good
23db-28db = excellent
29db-35db = rare, can throw a rock at co/remote

Line Attenuation
ต่ำกว่า 20 = rare, great copper lines, close to co/remote
20-30 = excellent
30-40 = very good
40-60 = average
60-65 = poor
65 and above will have issues


ในกรณีที่มีค่า SNR Margin ต่ำ หรือมี Line Attenuation สูง ให้พิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
1. เดินสายโทรศัพท์ตามทางสายไฟบ้านหรือไม่ สายไฟแรงสูงที่อยู่ใกล้ๆ จะส่งผลให้เกิดสัญญาณรบกวน ( Noise) มากขึ้น
2. สายโทรศัพท์มาตรฐานหรือไม่ สายโทรศัพท์ที่ไม่ได้มาตรฐาน (เส้นลวดอาจมีขนาดเล็ก) จะทำให้การค่าความต้านทานสูงขึ้นและ Line Attenuation จะมีมากขึ้น
3. อุปกรณ์ต่อพ่วงของโทรศัพท์ เช่น POTS Splitter Micro filter โทรศัพท์ต่อพ่วง มีผลกระทบต่อทั้ง 2 ปัจจัย ยิ่งมีอุปกรณ์ต่อพ่วงมาก ก็จะเกิดสัญญาณรบกวนและ Line Attenuation จะมีค่ามากขึ้น
4. เช็คจุดที่มีการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ ว่ามีการขันสายยึดแน่นเรียบร้อยหรือไม่

ค่าพวกนี้เอาไว้ตรวจสอบสัญญาณ ADSL

- Noise margin หรือค่าความเข้มของสัญญาณ จะต้องมีค่ามากกว่า 10 ทั้งupstream/Downstream
- Attenuation (dB) คือ ค่าสัญญาณรบกวนภายในสาย ไม่ควรจะเกิน 50dB ทั้ง local และ remote
- SNR Margin (dB) คือ ค่าความเข้มของสัญญาณ ไม่ควรจะต่ำกว่า 10dB ทั้ง local และ remote

จริงๆแล้วต้องยังงี้ครับ
- Noise Margin คือ ค่าของสัญญาณรบกวนจากภายนอกครับทำให้รูปคลื่นของสัญญาณเปลี่ยนไป
- Attenuation คือ ค่าของสัญญาณที่โดนลดทอนลง ซึ่งขึ้นอยู่กับ คุณภาพของสายสัญญาณ ความยาว
- SNR Margin คือค่า ของสัญญาณต่อค่าของสัญญาณรบกวน Signal to Noise Ratio